English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Stratejik Plan

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı

    Erzurum Teknik Üniversitesi eğitim - öğretime yeni başlamış, genç bir üniversite olarak çağdaş ve kaliteli bir eğitimi hedeflemiş; yurtiçi - yurtdışı istihdamda aranan özellikler ve evrensel değerlerle donatılmış mezunlar yetiştiren, eğitim bilimleri  ve teknolojideki  gelişmeleri uygulamaya geçirerek sağlam bir  eğitim altyapısına  sahip, paydaşları ile  münasebetleri  en üst  seviyede tutan bir üniversite  olma doğrultusunda misyon ve vizyonunu oluşturmuştur.

    2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında performans esaslı bütçeleme sisteminin uygulanması başlatılmıştır. Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve  faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu amaç  için kullanılan temel araçlardır.

    Erzurum Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı, 26.05.2006 tarihinde çıkarılan “Kamu  Dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, üniversitemiz  Gelişim Planı paralelinde stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda tamamlanmıştır.

    Stratejik plan çalışmaları katılımcı anlayış doğrultusunda yapılmış,  tüm akademik ve idari birimler planlama sürecine dahil edilmiş ve etkin şekilde rol almalarına çalışılmış,  böylece plan çalışmalarında tüm personelin katılım ve desteği sağlanmıştır.

    Bu plan, beş yıllık bir dönem  içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç, hedef,  faaliyetler, takip edilecek usuller  ve  kaynak  dağılımını göstermektedir. Ayrıca plan, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaliteli bir  hizmet çıktısı  anlayışları ile hazırlanmıştır.

    Planın hazırlık çalışmalarında katkısı bulunan tüm  akademik  ve idari  personele  teşekkür  eder,   planın başarılı bir  şekilde  uygulanması için tüm ilgililere başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı
   
    Prof. Dr. Muammer YAYLALI
    Rektör

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM