Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çift Ana Dal & Yan Dal

ÇİFT ANA DAL

Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilere iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmelerini sağlayan programdır.

*Çift ana dal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayıyla açılır.

*Çift ana dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, ana dal lisans programının en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılının başında, akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında ilgili dekanlığa başvuru yapar.

*Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.

*Başvuru anında öğrencilerin ana dal diploma programındaki AGNO'sunun en az 2,72 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunmaları gerekir. Ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrenci, çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puana sahip ise çift ana dal programına başvurabilir.

*İkinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim programlarına, örgün öğretim öğrencileri de örgün öğretim programlarına çift ana dal için başvuru yapabilir

*Çift ana dal programlarına yapılan başvurularda sıralama AGNO'ya göre yapılır. AGNO'su aynı olan öğrencilerden YKS puanı yüksek olanlar tercih edilir.

*Öğrencinin ana dal programında başarılı olduğu, çift ana dal programı ile ortak olan dersleri, çift ana dal programının not döküm belgesine AGNO'ya dâhil edilerek işlenir

*Çift ana dal programı ile ana dal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenciler ana dal programındaki dersin/derslerin sınavına girip, çift ana dal programındaki dersin/derslerin de sınavlarına başvuru yaparak mazeret sınavına girerler.

*Çift ana dal programı ilgili bölümün tüm derslerini kapsar. Çift ana dal programına başlamadan önce, ana dal ile ortak olan dersler ve çift ana dal programında alınacak olan diğer dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir

*Çift ana dal programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan derslerin dışında, ilgili çift ana dal programında yer alan tüm dersleri almaları ve bu dersleri başarmaları zorunludur

*Staj zorunluluğu olan çift ana dal diploma programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu programdaki staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar. Öğrencinin çift ana dal yaptığı bölüm, staj içeriği uygun olmak koşuluyla ana dal programındaki stajın bir bölümünü kabul edip, çift ana dal stajına sayabilir.

*Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift ana dal programının diploması verilmez

*Ana dal lisans programını bitiren öğrenci çift ana dal programına devam ederken yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir.

*Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için, ana dal programındaki AGNO'sunun en az 2,72 olması gerekir. İlgili başarı şartlarını sağlayan öğrencilere çift ana dal diploması verilir

*Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki AGNO'su bir defaya mahsus olmak üzere 2,50'ye kadar düşebilir. Ana dal programındaki AGNO'su ikinci kez 2,50'nin altına düşen veya çift ana dal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift ana dal programından kaydı silinir.

YAN DAL

Yan dal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersleri almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmesini sağlayan programdır.

*Yan dal programı ilgili yönetim kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile açılır

*Yan dal programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında başvuru formu, not döküm belgesi ve diğer belgelerle birlikte ilgili dekanlığa yapılır.

*Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programındaki tüm kredili dersleri almış, başarıyla tamamlamış ve başvuru sırasındaki AGNO'sunun en az 2,50 olması gerekir.

Öğrenci, kontenjanı ilân edilen yan dal programına ana dal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'ncı yarıyılının başında başvurabilir.

Yan dal programından kaydı silinmiş öğrenci, yeniden aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz

Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki AGNO'sunun en az 2,50 olması şarttır. Ana dal programındaki AGNO'su 2,50'nin altına düşen veya yan dal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programından mezun olamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,50 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir ve bu sertifika diploma yerine geçmez.